És greu, doctor?

Altra vegada noies despullades... és greu doctor?

(Click aquí, si algú no capta la brometa).
¡Otra vez chicas desnudas! ... es grave doctor?

(Click aquí, si alguien no capta la bromita).

Tímid i urbà homenatge a Monet.

La sèrie de 31 quadres de Claude Monet on es presenta la Catedral de Rouen és considerada pels experts com l'obra cabdal del moviment impressionista i fins i tot la precursora de l'abstracció. Es tracta d'un estudi dels efectes que la llum, en diferents situacions meteorològiques, o en diferents hores del dia, realitza sobre el paisatge. És per això que la sèrie d'obres de Monet m'agraden tant. Tota una lliçó de paciència i treball dur... i suposo que una mica d'obsessió malaltissa... coses dels genis!

L'estudi de la llum és, en la fotografia, potser encara més important que en la pintura. Doncs la llum és, en última instància, l'única eina que té el fotògraf. El seu únic pinzell. La càmera és tan sols una caixeta per on fer-la passar. I el sensor o la pel·lícula, un raconet on guardar-la. Moltes vegades, no som conscients d'això.

Amb aquest experiment que us mostro, vaig començar a entreveure com val la pena dedicar el temps que faci falta a una imatge, i això que tampoc m'hi vaig posar massa. Em sembla interessant veure com varien els colors, les ombres i fins i tot quines finestres estan primer obertes i després tancades. He emmarcat les imatges amb algunes dades significatives (data, hora, i d'altres paràmetres d'exposició), que ajuden a comprendre l'experiment. També les he penjat a tamany complet al Flickr (1, 2 i 3).

Els grans fotògrafs (sobretot de paisatge) ho saben bé: Un cop tenim triat l'objecte de la nostra fotografia i fins i tot l'enquadrament ideal, cal estudiar quan serà el millor moment per transmetre el que volem... D'on surt el sol, per on es pon i a quines hores ho fa. Sovint un dia de tempesta, amb grans núvols al cel, que farien tornar a casa a un excursionista, poden ser una benedicció per un fotògraf de paisatge... si és la seva professió o és suficientment friqui per anar a fer fotos un dia que amenaça pluja.

Tot i que, és clar, no totes les disciplines de la fotografia ens permeten tornar una i altra vegada al mateix lloc (com en la fotografia social o el fotoperiodisme) o no sempre estem supeditats a la llum de l'entorn (com en la fotografia d'estudi), però la llum sempre és present. Si no, senzillament no hi ha foto.

Fa temps, ja vaig escriure algunes coses sobre la llum, però avui la meva dissertació ha anat per altres camins.
La serie de 31 cuadros de Claude Monet donde se presenta la Catedral de Rouen es considerada por los expertos como la obra capital del movimiento impresionista, e incluso la precursora de la abstracción. Se trata de un estudio de los efectos que la luz, en diferentes situaciones meteorológicas, o en diferentes horas del día, realiza sobre el paisaje. Por eso es por lo que la serie de obras de Monet me gustan tanto. Toda una lección de paciencia y trabajo duro... y supongo que algo de obsesión enfermiza... cosas de los genios!

El estudio de la luz es, en fotografía, quizás todavía más importante que en pintura. Pues la luz es, en última instancia, la única herramienta que tiene el fotógrafo. Su único pincel. La cámara es tan sólo una cajita por dónde hacerla pasar. Y el sensor o la película, un rinconcito donde guardarla. Muchas veces, no somos conscientes de esto.

Con este experimento que os muestro, empecé a entrever cuanto vale la pena dedicar el tiempo que haga falta a una imagen, y eso que tampoco me puse demasiado. Me parece interesante ver cómo varían los colores, las sombras e incluso qué ventanas están primero abiertas y después cerradas. He enmarcado las imágenes con algunos datos significativos (fecha, hora, y otros parámetros de exposición), que ayudan a comprender el experimento. También las he colgado a tamaño completo en Flickr (1, 2 y 3),

Los grandes fotógrafos (sobre todo de paisaje) lo saben bién: Una vez tenemos escogido el objeto de nuestra fotografía e incluso el encuadre ideal, hace falta estudiar cuando será el mejor momento para transmitir lo que queramos... De dónde sale el sol, por dónde se pone y a qué horas lo hace. A menudo un día de tormenta, con grandes nubes en el cielo, que harían volver a casa a un excursionista, pueden ser una bendición para un fotógrafo de paisaje... si es su profesión o es suficientemente friqui para ir a hacer fotos un día que amenaza lluvia.

Aunque, claro está, no todas las disciplinas de la fotografía nos permiten volver una y otra vez al mismo lugar (como en la fotografía social o el fotoperiodismo) o no siempre estamos supeditados a la luz del entorno (como en la fotografía de estudio), pero la luz siempre está presente. Si no, sencillamente no hay foto.

Hace tiempo, ya escribí algunas cosas sobre la luz, pero hoy mi disertación ha ido por otros caminos.